GLIO Renewables &

GLIO/GRESB ESG Renewables

Index Total Return Performance (USD, Local, AUD, EUR)

Index
Currency
FF (M)
Yield
Month
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
7.5 Yrs
10 Yrs
15 Yrs
20 Yrs
GLIO Renewables
USD
51,563
2.42%
7.49%
-22.70%
0.93%
31.94%
25.19%
16.13%
10.03%
8.24%
-NA-
GLIO Renewables
LOC
51,563
2.42%
7.65%
-18.81%
1.05%
31.77%
24.95%
17.69%
12.85%
8.62%
-NA-
GLIO Renewables
EUR
44,556
2.42%
7.65%
-18.27%
1.59%
31.01%
23.84%
18.97%
12.10%
8.95%
-NA-
GLIO Renewables
AUD
68,650
2.42%
3.37%
-20.58%
-5.64%
29.41%
25.51%
19.43%
13.90%
8.45%
-NA-

Tickers:

GLIORNWU

GESGRNWU

RICs:

.GLIORNWU

.GESGRNWU

Index Constituents Performance (Local Currency)

Company
GRESB
Country
FF MC ($Bn)
Yield
Month
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
7.5 Yrs
10 Yrs
15 Yrs
20 Yrs
Oersted
B
Denmark
24.0
1.3%
7.0%
-26.1%
-9.4%
31.5%
30.0%
-NA-
-NA-
-NA-
-NA-
EDP
A
Portugal
18.1
3.9%
7.7%
-1.6%
19.8%
24.0%
17.3%
11.5%
14.8%
8.2%
9.0%
EDP Renovaveis
C
Spain
4.7
0.3%
12.5%
6.2%
48.3%
45.8%
29.4%
24.5%
19.5%
-NA-
-NA-
Atlantica Sustainable Infra
C
USA
2.2
4.3%
14.0%
7.2%
39.8%
33.9%
23.9%
-NA-
-NA-
-NA-
-NA-
Transalta Renewables
B
Canada
1.6
5.1%
-3.1%
-12.5%
15.0%
26.6%
11.2%
14.0%
-NA-
-NA-
-NA-
EDP Energias
B
Brazil
1.0
5.1%
6.8%
5.1%
21.4%
17.0%
9.7%
14.8%
10.4%
10.3%
-NA-